#
#
#
Programe
Pe urmele secuilor

Pe urmele secuilor - Aventurã ºi tradiþie secularã

(ofertã de program pentru o zi)

Programul „Pe urmele secuilor" oferã o imagine unicã a þinutului ºi a culturii secuilor. Ocolirea traseelor turistice convenþionale deschide în faþa noastrã o laturã deosebitã a regiunii, mult diferitã de cele cunoscute. Itinerariul ne conduce în inima Transilvaniei, în Þinutul Secuiesc, unde vom vizita vestitele sate ale secuilor ºi vom cunoaºte ocupaþiile locale tradiþionale.

La Praid coborâm în Salina Praid (Parajd), una dintre cele mai mari mine de sare din þarã ºi din estul Europei. De la Praid pornim spre Criºeni (Kõrispatak), unde arta confecþionãrii pãlãriilor ºi ale diverselor obiecte decorative din paie îºi dezvãluie secretele în faþa turiºtilor noºtri. Ultima oprire este la Inlãceni (Énlaka), care datoritã izolãrii sale a pãstrat tradiþiile arhitecturale ºi gastronomice seculare. În funcþie de anotimp vom vizita ºi singura fermã de bivoli din Secuime.

Program:

Mic dejun la pensiune
8,30 - Plecarea spre Praid

9,30 - Sosirea la Salina Praid, una dintre cele mai mari mine de sare din þarã ºi din Europa, cu începuturi istorice datate în epoca romanã. Zona deschisã vizitatorilor se afla la o adâncime de 120 de metri de la suprafaþã, având o lãþime de 20 de metri, o înãlþime de 14 metri ºi o lungime de câteva sute de metri. Transportul vizitatorilor se efectueazã cu autobuzele salinei, turiºtii parcurgând o distanþã de 1250 de metri de la intrare. În timpul sezonului de varã numãrul persoanelor care viziteazã mina ºi al bolnavilor care se trateazã aici ajunge în medie pânã la cifra de 2500-3000 pe zi.

12,00 - Prânz

13,00 - Plecarea spre Criºeni

14,00 - Sosirea la Muzeul Pãlãriilor de Pai de la Criºeni, unde sunt expuse o multitudine de pãlãrii de pai purtate ºi fabricate în zonã. Vom avea ocazia sã urmãrim prezentarea tehnicii de fabricare ale acestor pãlãrii. În cadrul muzeului sunt expuse ºi decoraþiuni fabricate din pai, ele putând fi cumpãrate pe loc.

În curtea muzeului se aflã ºi o expoziþie de pietre, unde vom admira diferite forme inedite de animale, portrete etc. Pietrele sunt în starea lor naturalã, lucrate însãºi de mâna naturii.

16,30 - Sosirea la Inlãceni. Inlãceni este una dintre cele mai interesante localitãþi ale judeþului Harghita, cu numeroase vestigii arhitecturale interesante, repere unice ale istoriei culturii secuieºti. Este un aºezãmânt, care ºi-a pãstrat caracteristicile arhaice, un teren de prospecþiuni preferat încã din secolul al XIX-lea de istorici ºi etnografi deopotrivã. În anul 1993 Inlãceni a fost propus pentru includerea pe lista patrimoniului cultural mondial. La sosire în sat vom fi întâmpinaþi cu „kürtõskalács", o delicioasã specialitate a zonei. Vom vizita o gospodãrie tradiþionalã a satului, ºcoala ºi muzeul din localitate, iar dupã ce am admirat ºi biserica din Inlãceni, ne vom relaxa sub umbrele frasinului vechi de 560 de ani din curtea bisericii. În funcþie de anotimp, vom avea posibilitatea unei vizite la singura ferma de bivoli din Þara Secuilor.

18,30 - Plecarea spre Odorhei

19,30 - Seara secuilor. Într-un restaurant cu muzicã popularã din Odorhei vom gusta mâncãrurile tradiþionale ale secuilor. Cina se încheie cu o seratã dansantã.

Preþ:

35 euro/persoanã pentru adulþi,
25 euro/persoanã pentru copii între 6 ºi14 ani,
gratuit pentru cei sub 6 ani.

Preþul include biletul de intrare în salinã, prânzul, gustarea „kürtöskalács", transportul, ghidul ºi cina.

Obs.:programul se organizeazã la înscrierea a min. 10 persoane

 
OKprogram
OKprogram
OKprogram
OKprogram
created by: lokopi WEB